Mistede kvinden muligheder efter reformationen?

Efter reformationen var det ikke længere muligt for kvinder at tilbringe livet i et kloster. Mistede de dermed muligheden for et selvstændigt liv, hvor de ikke var underlagt manden?

I den katolske kirke var klosterlivet en alternativ levevej for kvinder, der gerne ville tilegne sig viden og leve et selvstændigt liv. Men da klostrene blev nedlagt efter reformationen, mistede kvinder denne mulighed for at leve uafhængigt af slægten og mandens autoritet.

I stedet for klosteret blev ægteskabet og familien den vigtigste institution i samfundet. Det betød, at kvinder fik færre rettigheder, for som hustru var hun underlagt sin mands autoritet. Dog skulle børn og tjenestefolk adlyde husmoderen på samme måde, som de skulle adlyde husfaderen. 

Kvindens funktion blev indskrænket til at passe hus og hjem – et arbejde, der dog blev anset for betydningsfuldt, for Luther lagde stor vægt på det kvindelige husarbejde, og det fik status som alt andet arbejde.

Uddannelse af både drenge og piger
På den ene side mistede kvinderne altså den selvstændige mulighed, som klosterlivet var. Men på den anden side blev piger og drenge mere ligestillet, hvad angår uddannelse. Når alle var lige for Gud, skulle alle også kunne læse Guds ord. Så selv om kvinder på mange måder var underordnet manden på tiden efter reformationen, var der også ligestilling på nogle områder.

Luther gik ind for, at også piger skulle have en god opdragelse. Men han kunne dog ikke forestille sig en selvstændig karriere, hverken for sine egne døtre eller for andre piger, opdraget i den protestantiske tro.

Spørgsmål til debat

1) Efter reformationen var det svært for kvinder at leve et liv uden en mand. Hvordan er det i dag? 

2) Luther mente ikke, at kvinder skulle have en uddannelse –  ud over at lære om den kristne tro. Uddannelse var mest for mænd. Hvordan er det i dag? Er der forskel på, hvad man forventer af mænd og kvinder i forhold til uddannelse? Hvis ja, på hvilken måde?

Ulydighed i ægteskabet

Det var helt centralt, at kvinden kendte sin plads og ikke modsatte sig sin mands vilje gennem ulydighed. Ulydighed i ægteskabet var det samme som at vise ulydighed over for Gud.

Kvinden måtte ikke modsætte sig sin mands vilje i ægtesengen. For det ægteskabelige sexliv skulle sikre, at slægten blev videreført og beskytte mod den syndige, ikke-ægteskabelige seksualitet. 

Ligestilling i dagens Danmark

I dag støtter de fleste tanken om ligestilling mellem kønnene. Alle skal have samme muligheder for at leve, som de ønsker. Det er ikke kun socialt accepteret, men også økonomisk muligt at klare sig som eneforsørgende med børn, blandt andet fordi staten træder støttende til.

Samtidigt ønsker mange at leve i et trygt og kærligt parforhold og gerne med børn. Selvom nutidens samlivsformer og sociale systemer adskiller sig meget fra forholdene på Luthers tid, har vores syn på køn og parforhold tydelige historiske rødder – også tilbage til reformationstiden.

Kilde: Luther2017.dk

Kilder: Luther2017.dk, Aarhus Universitets reformationssite: http://reformation.au.dk