Køn og kønsroller efter reformationen

Familien var samfundets vigtigste enhed, både økonomisk og socialt. Og der var en tydelig arbejdsdeling mellem mand og kone. 

I middelalderen havde både mænd og kvinder mulighed for at vælge et liv i kloster. Men efter reformationen blev klosterlivet afskaffet i Danmark. I stedet anså man det at leve i en familie med mand, kone og børn som den rigtige måde at leve på. Ifølge Luther ønskede Gud nemlig, at man skulle leve i et ægteskab. 

Ifølge Luther var mand og kvinde principielt set lige i forhold til Gud og det arbejde de udførte henholdsvis ude og i hjemmet var lige meget værd. De blev også begge to opfattet som syndige, ligesom Adam og Eva havde været. Begge skulle gå i kirke og kende Guds ord i Bibelen. 

Kirken hjalp til med at regulere og beskytte ægteskabet. Både mand og kvinde blev straffet for utroskab, og ingen kunne tvinges ind i et ægteskab.

Men selvom mand og kvinde principielt set var lige i forhold til Gud, var der langt fra tale om ligestilling mellem kønnene, sådan som vi forstår ligestilling i dag. Manden var hjemmets overhoved, og det var ham, der bestemte i hjemmet. F.eks. havde kvinden ikke ret til at sige nej til sex i ægteskabet. Ægteskabelig sex var nemlig en ret, som manden havde. 

Opfattelsen af, hvad der karakteriserer en mand og en kvinde var også anderledes end i dag. Ifølge Luther var der forskel på mænd og kvinders natur. Hvor manden var den fornuftsprægede, var kvinden den mere følelsladede. 

Ægteskabet var en praktisk ramme
Ægteskabet spillede en stor rolle for Luther. Ud over at ægteskabet var ønsket af Gud, var det også en praktisk ramme om familielivet. Det var her, man fik børn og opdrog dem i den kristne tro.    

Alle var afhængige af hinanden i familien, så hvis en ægtefælle døde, giftede enken eller enkemanden sig som regel hurtigt igen. Og dem, der ikke blev gift, arbejdede typisk som tjenestefolk, for enlige blev opfattet som en trussel mod stabiliteten i samfundet. 

Skilsmisser var sjældne
Selvom det på reformationstiden var muligt at få skilsmisse, skete det sjældent. Man anerkendte kun skilsmisse ad bestemte grunde som f.eks. utroskab, fængselsstraf eller trusler og vold mod den anden ægtefælle. Et ægteskab, som ikke opfyldte sit formål, burde ikke opretholdes, mente Luther.  

Se kortfilm om kønsrollerne på reformationstiden kontra kønsrollerne i dag:

Luthers lille Katekismus

Luthers lille Katekismus fortalte folket om den nye tro. Se hvad han bl.a. skrev om mænd og kvinder: 

  • I mænd skal være lige så hensynsfulde i samlivet med kvinden som den svagere part, og I skal vise jeres hustruer ære, så sandt de også er medarvinger til livets nådegave, for at jeres bønner ikke skal hindres. Og vær ikke hårde mod dem.
  • Ligeledes skal I hustruer underordne jer under jeres mænd som under Herren. Således bøjede Sara sig for Abraham og kaldte ham Herre, og når I gør det gode og ikke frygter nogen trussel, er I blevet hendes børn.

Adam og Eva

Reformationen fik betydning for forståelsen af køn og kønsroller. Når Luther læste skabelsesberetningen, så han skabelsen af Adam og Eva som Guds vise indretning, der skulle forebygge menneskelig ensomhed. Og han fastholdt, at Adam og Eva var lige over for Gud og lige skyldige i syndefaldet.

Samtidig fremhævede Luther manden som den primære og mest forstandsprægede skabning. Han mente, at manden var sat til at føre an i livets forhold, mens kvinden var skabt til at indordne sig. 

Mænd og skidne bleer

Luther mente, at manden gjorde en god kristen gerning, hvis han f.eks. hjalp kvinden med at vaske børnenes beskidte bleer. Luther kaldte sin egen kone for Hr. Käthe. At kalde hende Hr. skulle forstås som en ros og en anerkendelse for den rolle, hun udfyldte som husbestyrer for deres store husstand.

Spørgsmål til debat

 1) Hvordan er mulighederne for at få skilsmisse i dag? Og hvordan tror I, det påvirker familielivet, at det er muligt at blive skilt?   

2) Dengang så man enlige/singler som en trussel. Hvordan ser man på enlige/singler i dag?  

3) Synes I, der er områder hvor manden i dag bliver betragtet som mere klog eller fornuftig end kvinden? Hvis ja, hvilke?

4) Hvem bestemmer mest i familien i dag? Hvordan er det hjemme hos dig eller hos de familier, du kender? 

Kilder: Luther2017.dk, Aarhus Universitets reformationssite: http://reformation.au.dk